FANDOM 1  弗斯塔那地区(目标等级:1)编辑

 2  伯努克地区 (目标等级:3)编辑

 3  泰来尼亚地区(目标等级:6)编辑

 4  布洛尼尔地区(目标等级:10)编辑

 5  莱克斯塔地区(目标等级:14)编辑

 6  莫恩塔纳山脉(目标等级:18)编辑

 7  鲁瓦勒地区 (目标等级:22)编辑

 8  阿拉果地区 (目标等级:26)编辑

 9  鲁拉高地 (目标等级:30)编辑

 10 泽尔迪沙漠    (目标等级:35)编辑

 11 贝尼拉地区 (目标等级:39)编辑

 12 坎特罗地区    (目标等级:44)编辑

 • 12-1提门达之塔
 • 12-2艾吉塔斯雪原
 • 12-3离别洞窟
 • 12-4雷比奥拉水路
 • 12-5白龙的神殿

 13 兰多鲁沙漠    (目标等级:49)编辑

 • 13-1内尔普之森
 • 13-2索尼亚之塔

 14 佐曼岛           (目标等级:54)编辑

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。